تسلط ارتش سوریه بر «نقطة الرادار» در جنوب غرب تدمر

تسلط ارتش سوریه بر «نقطة الرادار» در جنوب غرب تدمر
ارتش سوریه و نیروهای مسلح این کشور موفق شدند کنترل «نطقة الرادار» در اطراف روستای «شریفه» واقع در جنوب غرب تدمر را به دست آورند.

تسلط ارتش سوریه بر «نقطة الرادار» در جنوب غرب تدمر

ارتش سوریه و نیروهای مسلح این کشور موفق شدند کنترل «نطقة الرادار» در اطراف روستای «شریفه» واقع در جنوب غرب تدمر را به دست آورند.
تسلط ارتش سوریه بر «نقطة الرادار» در جنوب غرب تدمر