تشخیص میزان نمک نان با «دستگاه شوری‌سنج» بررسی می‌شود

تشخیص میزان نمک نان با «دستگاه شوری‌سنج» بررسی می‌شود
معاون فنی اداره سلامت محیط کار وزارت بهداشت گفت: یکی از مشکلات اساسی ما در بحث نانوایی‌های سنتی استفاده از دستگاه‌های قدیمی است که تنها 12.2 درصد از نانوایی‌ها از دستگاه‌های استاندارد استفاده می‌کنند و مأموریت اصلی وزارت بهداشت اصلاح ساختار این دستگاه‌ها است.

تشخیص میزان نمک نان با «دستگاه شوری‌سنج» بررسی می‌شود

معاون فنی اداره سلامت محیط کار وزارت بهداشت گفت: یکی از مشکلات اساسی ما در بحث نانوایی‌های سنتی استفاده از دستگاه‌های قدیمی است که تنها 12.2 درصد از نانوایی‌ها از دستگاه‌های استاندارد استفاده می‌کنند و مأموریت اصلی وزارت بهداشت اصلاح ساختار این دستگاه‌ها است.
تشخیص میزان نمک نان با «دستگاه شوری‌سنج» بررسی می‌شود