تشدید تدابیر امنیتی در اطراف منزل آیت‌الله عیسی قاسم

تشدید تدابیر امنیتی در اطراف منزل آیت‌الله عیسی قاسم
با گذشت یک روز پس از تأیید حکم لغو تابعیت رهبر معنوی انقلاب بحرین، نیروهای امنیتی این کشور محاصره منزل وی در منطقه «الدراز» را تشدید کردند.

تشدید تدابیر امنیتی در اطراف منزل آیت‌الله عیسی قاسم

با گذشت یک روز پس از تأیید حکم لغو تابعیت رهبر معنوی انقلاب بحرین، نیروهای امنیتی این کشور محاصره منزل وی در منطقه «الدراز» را تشدید کردند.
تشدید تدابیر امنیتی در اطراف منزل آیت‌الله عیسی قاسم