تشکیل کارگروه ویژه بررسی پیشرفت علم و فناوری

تشکیل کارگروه ویژه بررسی پیشرفت علم و فناوری
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تشکیل کارگروه ویژه بررسی پیشرفت علم و فناوری با حضور رؤسای دانشگاه‌ها خبر داد.

تشکیل کارگروه ویژه بررسی پیشرفت علم و فناوری

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تشکیل کارگروه ویژه بررسی پیشرفت علم و فناوری با حضور رؤسای دانشگاه‌ها خبر داد.
تشکیل کارگروه ویژه بررسی پیشرفت علم و فناوری