تشکیل کمیته انتخابات جمعی از احزاب اصلاح‌طلب

تشکیل کمیته انتخابات جمعی از احزاب اصلاح‌طلب
قائم‌مقام حزب اعتماد ملی از تشکیل کمیته انتخابات جمعی از احزاب اصلاح‌طلب خبر داد.

تشکیل کمیته انتخابات جمعی از احزاب اصلاح‌طلب

قائم‌مقام حزب اعتماد ملی از تشکیل کمیته انتخابات جمعی از احزاب اصلاح‌طلب خبر داد.
تشکیل کمیته انتخابات جمعی از احزاب اصلاح‌طلب

تلگرام