تشکیل یک اتحادیه جدید عربی احتمالا بدون حضور عمان

تشکیل یک اتحادیه جدید عربی احتمالا بدون حضور عمان
ایرنا نوشت: غانم البوعینین وزیر امور پارلمانی در دفتر سلطنتی بحرین گفت: مساله تشکیل اتحادیه ای منطقه ای در نشست سران کشورهای شورای همکاری که ماه آینده در بحرین برگزار می شود٬ مطرح واین اتحادیه به زودی و احتمالا بدون حضور عمان تشکیل می شود.

تشکیل یک اتحادیه جدید عربی احتمالا بدون حضور عمان

ایرنا نوشت: غانم البوعینین وزیر امور پارلمانی در دفتر سلطنتی بحرین گفت: مساله تشکیل اتحادیه ای منطقه ای در نشست سران کشورهای شورای همکاری که ماه آینده در بحرین برگزار می شود٬ مطرح واین اتحادیه به زودی و احتمالا بدون حضور عمان تشکیل می شود.
تشکیل یک اتحادیه جدید عربی احتمالا بدون حضور عمان