تشیع افراطی با تسنن تکفیری، دو لبه یک قیچی‌اند

تشیع افراطی با تسنن تکفیری، دو لبه یک قیچی‌اند
وزیر ارشاد نوشت: تشیع افراطی با تسنن تکفیری، دو لبه یک قیچی‌اند: تضاد‌آفرینی کاذب و جنگ‌افروزی رایج. جهان اسلام در آتش کین می‌سوزد، آن را با برنامه‌های موهن گدازنده‌تر نکنیم.

تشیع افراطی با تسنن تکفیری، دو لبه یک قیچی‌اند

وزیر ارشاد نوشت: تشیع افراطی با تسنن تکفیری، دو لبه یک قیچی‌اند: تضاد‌آفرینی کاذب و جنگ‌افروزی رایج. جهان اسلام در آتش کین می‌سوزد، آن را با برنامه‌های موهن گدازنده‌تر نکنیم.
تشیع افراطی با تسنن تکفیری، دو لبه یک قیچی‌اند