تصاویر | آلودگی شدید هوا در چین

تصاویر | آلودگی شدید هوا در چین
آلودگی هوا در شهر پکن در چین در وضعیت بدی قرار دارد به طوری که مقامات چینی در روزهای گذشته ۵ روز وضعیت قرمز اعلام کردند.

تصاویر | آلودگی شدید هوا در چین

آلودگی هوا در شهر پکن در چین در وضعیت بدی قرار دارد به طوری که مقامات چینی در روزهای گذشته ۵ روز وضعیت قرمز اعلام کردند.
تصاویر | آلودگی شدید هوا در چین