تصاویر | استقبال از پهلوانان المپیکی کشتی در جویبار

تصاویر | استقبال از پهلوانان المپیکی کشتی در جویبار
مراسم استقبال از پهلوانان المپیکی کشتی حسن یزدانی و کمیل قاسمی دیروز پنجشنبه از پل شیب آبندان تا میدان کشتی جویبار با حضور پرشور مردم و مدیران استانی و شهرستان جویبار برگزار شد.

تصاویر | استقبال از پهلوانان المپیکی کشتی در جویبار

مراسم استقبال از پهلوانان المپیکی کشتی حسن یزدانی و کمیل قاسمی دیروز پنجشنبه از پل شیب آبندان تا میدان کشتی جویبار با حضور پرشور مردم و مدیران استانی و شهرستان جویبار برگزار شد.
تصاویر | استقبال از پهلوانان المپیکی کشتی در جویبار

باران دانلود