تصاویر | تصادف کاروان اسکورت نخست وزیر کانادا

تصاویر | تصادف کاروان اسکورت نخست وزیر کانادا
در حادثه تصادف کاروان اسکورت نخست وزیر کانادا در کالیفرنیای آمریکا، دستکم سه نفر از جمله یک مأمور پلیس زخمی شدند.

تصاویر | تصادف کاروان اسکورت نخست وزیر کانادا

در حادثه تصادف کاروان اسکورت نخست وزیر کانادا در کالیفرنیای آمریکا، دستکم سه نفر از جمله یک مأمور پلیس زخمی شدند.
تصاویر | تصادف کاروان اسکورت نخست وزیر کانادا