تصاویر | تیراندازی در مرکز اسلامی زوریخ سوئیس

تصاویر | تیراندازی در مرکز اسلامی زوریخ سوئیس
وقوع تیراندازی در نزدیکی مرکز اسلامی زوریخ در سوئیس، به زخمی شدن سه نفر منجر شد. به گفته پلیس، مهاجم مردی حدودا ۳۰ ساله بوده است و آنطور که رویترز گزارش داده، فرد مهاجم کشته شده است.

تصاویر | تیراندازی در مرکز اسلامی زوریخ سوئیس

وقوع تیراندازی در نزدیکی مرکز اسلامی زوریخ در سوئیس، به زخمی شدن سه نفر منجر شد. به گفته پلیس، مهاجم مردی حدودا ۳۰ ساله بوده است و آنطور که رویترز گزارش داده، فرد مهاجم کشته شده است.
تصاویر | تیراندازی در مرکز اسلامی زوریخ سوئیس