تصاویر | حوض سلطان اینجاست

تصاویر | حوض سلطان اینجاست
دریاچه نمک حوض سلطان در ۴۰ کیلومتری شمال شهرستان قم و ۸۵ کیلومتری جنوب تهران و در حاشیه بزرگراه خلیج فارس قرار دارد.

تصاویر | حوض سلطان اینجاست

دریاچه نمک حوض سلطان در ۴۰ کیلومتری شمال شهرستان قم و ۸۵ کیلومتری جنوب تهران و در حاشیه بزرگراه خلیج فارس قرار دارد.
تصاویر | حوض سلطان اینجاست

مدلینگ