تصاویر | دیدار با تاریخ زنجان در یک عمارت قاجاری باشکوه

تصاویر | دیدار با تاریخ زنجان در یک عمارت قاجاری باشکوه
عمارت ذوالفقاری در مرکز بافت قدیمی شهر زنجان و در محله‌ای موسوم به «دالان آلتی» قرار دارد و به روایتی توسط سردار اسعدالدوله در اواخر حکومت قاجار با کاربرد مسکونی و اداری در 2 طبقه بنا شد. این بنا ساختمان مسکونی و اداری حکمران زنجان بوده و از مجموعه بناهای اندرونی و بیرونی و بخش های مختلفی تشکیل یافته بود. از این مجموعه در حال حاضر فقط عمارت بیرونی باقی مانده که به نام «عمارت محمود خان ذوالفقاری» معروف است و به عنوان موزه باستان‌شناسی زنجان مورد استفاده قرار گرفته است.

تصاویر | دیدار با تاریخ زنجان در یک عمارت قاجاری باشکوه

عمارت ذوالفقاری در مرکز بافت قدیمی شهر زنجان و در محله‌ای موسوم به «دالان آلتی» قرار دارد و به روایتی توسط سردار اسعدالدوله در اواخر حکومت قاجار با کاربرد مسکونی و اداری در 2 طبقه بنا شد. این بنا ساختمان مسکونی و اداری حکمران زنجان بوده و از مجموعه بناهای اندرونی و بیرونی و بخش های مختلفی تشکیل یافته بود. از این مجموعه در حال حاضر فقط عمارت بیرونی باقی مانده که به نام «عمارت محمود خان ذوالفقاری» معروف است و به عنوان موزه باستان‌شناسی زنجان مورد استفاده قرار گرفته است.
تصاویر | دیدار با تاریخ زنجان در یک عمارت قاجاری باشکوه