تصاویر | سرشماری حیات وحش منطقه شکار ممنوع کوه سفید دماوند

تصاویر | سرشماری حیات وحش منطقه شکار ممنوع کوه سفید دماوند
سرشماری حیات وحش منطقه شکار ممنوع کوه سفید دماوند با هدف برآورد جمعیت پستانداران و بهبود مدیریت زیستی مناطق اجرا می‌شود.

تصاویر | سرشماری حیات وحش منطقه شکار ممنوع کوه سفید دماوند

سرشماری حیات وحش منطقه شکار ممنوع کوه سفید دماوند با هدف برآورد جمعیت پستانداران و بهبود مدیریت زیستی مناطق اجرا می‌شود.
تصاویر | سرشماری حیات وحش منطقه شکار ممنوع کوه سفید دماوند