تصمیم تازه برای شرایط اخذ مجوز ارزیابی خسارت‌ها

تصمیم تازه برای شرایط اخذ مجوز ارزیابی خسارت‌ها
رئیس‌کل بیمه مرکزی خبر داد به منظور حمایت از خدمات تخصصی ارزیابان خسارات، دستور بررسی مجدد آئین‌نامه ۸۵ و تسهیل شرایط اخذ مجوز ارزیابی را صادر کرد.

تصمیم تازه برای شرایط اخذ مجوز ارزیابی خسارت‌ها

رئیس‌کل بیمه مرکزی خبر داد به منظور حمایت از خدمات تخصصی ارزیابان خسارات، دستور بررسی مجدد آئین‌نامه ۸۵ و تسهیل شرایط اخذ مجوز ارزیابی را صادر کرد.
تصمیم تازه برای شرایط اخذ مجوز ارزیابی خسارت‌ها

دانلود ایمو برای گوشی