تصویب واگذاری ۳۴ بنگاه به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان

تصویب واگذاری ۳۴ بنگاه به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان
واگذاری 34 بنگاه دولتی به ارزش بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در جریان سیصد و سی و هشتمین جلسه هیات واگذاری، به تصویب اعضا رسید.

تصویب واگذاری ۳۴ بنگاه به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان

واگذاری 34 بنگاه دولتی به ارزش بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در جریان سیصد و سی و هشتمین جلسه هیات واگذاری، به تصویب اعضا رسید.
تصویب واگذاری ۳۴ بنگاه به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان