تصویربرداری سریال «دستت را به من بده» از نیمه گذشت+ تصاویر جدید

تصویربرداری سریال «دستت را به من بده» از نیمه گذشت+ تصاویر جدید
تصویربرداری مجموعه تلویزیونی (با نام موقت) «دستت را به من بده» پس از پایان سکانس‌های آگاهی تهران هم اکنون به صحنه های خیابانی رسیده است.

تصویربرداری سریال «دستت را به من بده» از نیمه گذشت+ تصاویر جدید

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی (با نام موقت) «دستت را به من بده» پس از پایان سکانس‌های آگاهی تهران هم اکنون به صحنه های خیابانی رسیده است.
تصویربرداری سریال «دستت را به من بده» از نیمه گذشت+ تصاویر جدید