تصویری از سردار در رختکن تیم والیبال گنبد

تصویری از سردار در رختکن تیم والیبال گنبد
سردار آزمون تماشاگر ویژه بازی والیبال تیم شهرش بود.

تصویری از سردار در رختکن تیم والیبال گنبد

سردار آزمون تماشاگر ویژه بازی والیبال تیم شهرش بود.
تصویری از سردار در رختکن تیم والیبال گنبد