تصویری از نامزد بهترین بازیکن اروپا که با هلی کوپتر به مراسم آمد!

تصویری از نامزد بهترین بازیکن اروپا که با هلی کوپتر به مراسم آمد!
گریزمان خودش را با هلی کوپتر به مراسم انتخاب بهترین بازیکن اروپا رساند.

تصویری از نامزد بهترین بازیکن اروپا که با هلی کوپتر به مراسم آمد!

گریزمان خودش را با هلی کوپتر به مراسم انتخاب بهترین بازیکن اروپا رساند.
تصویری از نامزد بهترین بازیکن اروپا که با هلی کوپتر به مراسم آمد!

قدیر نیوز