تظاهرات مردم فرانسه در اعتراض به سیاست‌های «ماکرون»

تظاهرات مردم فرانسه در اعتراض به سیاست‌های «ماکرون»
معترضان به سیاست‌های رئیس‌جمهوری فرانسه به خیابان‌های پاریس آمده‌اند.

تظاهرات مردم فرانسه در اعتراض به سیاست‌های «ماکرون»

معترضان به سیاست‌های رئیس‌جمهوری فرانسه به خیابان‌های پاریس آمده‌اند.
تظاهرات مردم فرانسه در اعتراض به سیاست‌های «ماکرون»