تعرفه خدمات دندانپزشکی مقرون به صرفه نیست

تعرفه خدمات دندانپزشکی مقرون به صرفه نیست
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی حتی نمی‌تواند هزینه لوازم مصرفی را تأمین کند، گفت: ایجاد تعرفه بینابینی در این زمینه ضرورت دارد.

تعرفه خدمات دندانپزشکی مقرون به صرفه نیست

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی حتی نمی‌تواند هزینه لوازم مصرفی را تأمین کند، گفت: ایجاد تعرفه بینابینی در این زمینه ضرورت دارد.
تعرفه خدمات دندانپزشکی مقرون به صرفه نیست