تعهد به مسیر بنیانگذار جمهوری اسلامی یکی از ۲ عامل بقای نظام ایران است

تعهد به مسیر بنیانگذار جمهوری اسلامی یکی از ۲ عامل بقای نظام ایران است
اندیشکده بگین-سادات رژیم صهیونیستی با انجام پژوهشی اعلام کرد، نظام انقلابی ایران در سی و نهمین سال تأسیس خود توانسته است در داخل قوی تر از قبل و در سطح منطقه با نفوذتر باشد.

تعهد به مسیر بنیانگذار جمهوری اسلامی یکی از ۲ عامل بقای نظام ایران است

اندیشکده بگین-سادات رژیم صهیونیستی با انجام پژوهشی اعلام کرد، نظام انقلابی ایران در سی و نهمین سال تأسیس خود توانسته است در داخل قوی تر از قبل و در سطح منطقه با نفوذتر باشد.
تعهد به مسیر بنیانگذار جمهوری اسلامی یکی از ۲ عامل بقای نظام ایران است