تعهد 20 کلانشهر جهان برای شهر بدون دوده

تعهد 20 کلانشهر جهان برای شهر بدون دوده
20 کلانشهر جهان همسو با ایران برای رسیدن به شهر بدون دوده متعهد شده اند.

تعهد 20 کلانشهر جهان برای شهر بدون دوده

20 کلانشهر جهان همسو با ایران برای رسیدن به شهر بدون دوده متعهد شده اند.
تعهد 20 کلانشهر جهان برای شهر بدون دوده