تغذیه مناسب و ورزش مهم‌ترین راه مقابله با پوکی استخوان

تغذیه مناسب و ورزش مهم‌ترین راه مقابله با پوکی استخوان
متخصص پزشکی ورزشی اظهار داشت: افرادی که پوکی استخوان دارند، غلظت استخوان‌شان کمتر از حد معمولی شده است؛ این بیماری هیچ‌گونه دردی ندارد، تا لحظه‌ای که به شکستگی هر چند ریز دچار شوند.

تغذیه مناسب و ورزش مهم‌ترین راه مقابله با پوکی استخوان

متخصص پزشکی ورزشی اظهار داشت: افرادی که پوکی استخوان دارند، غلظت استخوان‌شان کمتر از حد معمولی شده است؛ این بیماری هیچ‌گونه دردی ندارد، تا لحظه‌ای که به شکستگی هر چند ریز دچار شوند.
تغذیه مناسب و ورزش مهم‌ترین راه مقابله با پوکی استخوان