تفاهم کارگر و کارفرما بر سر یک اعتراض در شب عید/ نشست تعیین مزد باز هم لغو شد

تفاهم کارگر و کارفرما بر سر یک اعتراض در شب عید/ نشست تعیین مزد باز هم لغو شد
کارگران و کارفرمایان در اعتراض به بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه 97 مبنی بر واریز سهم درمان تأمین اجتماعی به حساب خزانه در نشست شورای‌عالی کار حاضر نشدند.

تفاهم کارگر و کارفرما بر سر یک اعتراض در شب عید/ نشست تعیین مزد باز هم لغو شد

کارگران و کارفرمایان در اعتراض به بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه 97 مبنی بر واریز سهم درمان تأمین اجتماعی به حساب خزانه در نشست شورای‌عالی کار حاضر نشدند.
تفاهم کارگر و کارفرما بر سر یک اعتراض در شب عید/ نشست تعیین مزد باز هم لغو شد