تفکیک جنسیتی در شهر مناسب زنان است یا نه؟

تفکیک جنسیتی در شهر مناسب زنان است یا نه؟
استادشهرسازی دانشگاه تهران تاکید کرد: اگر فضاهای شهری بدون تفکیک جنسیتی برای حضور زنان آماده شوند، نقش و فعالیت زنان در زندگی شهری افزایش پیدا خواهد کرد.

تفکیک جنسیتی در شهر مناسب زنان است یا نه؟

استادشهرسازی دانشگاه تهران تاکید کرد: اگر فضاهای شهری بدون تفکیک جنسیتی برای حضور زنان آماده شوند، نقش و فعالیت زنان در زندگی شهری افزایش پیدا خواهد کرد.
تفکیک جنسیتی در شهر مناسب زنان است یا نه؟