تقاضای پناهندگی سیاسی فرمانده ارشد نیروی دریایی ترکیه از آمریکا

تقاضای پناهندگی سیاسی فرمانده ارشد نیروی دریایی ترکیه از آمریکا
فرمانده ارشد نیروی دریایی ترکیه به دنبال رویدادهای اخیر مربوط به کودتای نافرجام در این کشور، از آمریکا درخواست پناهندگی کرده است.

تقاضای پناهندگی سیاسی فرمانده ارشد نیروی دریایی ترکیه از آمریکا

فرمانده ارشد نیروی دریایی ترکیه به دنبال رویدادهای اخیر مربوط به کودتای نافرجام در این کشور، از آمریکا درخواست پناهندگی کرده است.
تقاضای پناهندگی سیاسی فرمانده ارشد نیروی دریایی ترکیه از آمریکا