تقطیع ناجوانمرانه اخبار طرح مناسب سازی قبور شهدا برای فریب افکار عمومی

تقطیع ناجوانمرانه اخبار طرح مناسب سازی قبور شهدا برای فریب افکار عمومی
این روزها ماجرای طرح مناسب سازی قبور شهدای بهشت زهرا در برخی قطعات دست‌آویز برخی شده است که به هر دلیل نمی‌گذارند واقعیت بیان شود و این طرح با رفع ایراداتی هم که اگر به آن وارد است اصلاح و اجرا شود.

تقطیع ناجوانمرانه اخبار طرح مناسب سازی قبور شهدا برای فریب افکار عمومی

این روزها ماجرای طرح مناسب سازی قبور شهدای بهشت زهرا در برخی قطعات دست‌آویز برخی شده است که به هر دلیل نمی‌گذارند واقعیت بیان شود و این طرح با رفع ایراداتی هم که اگر به آن وارد است اصلاح و اجرا شود.
تقطیع ناجوانمرانه اخبار طرح مناسب سازی قبور شهدا برای فریب افکار عمومی

خبرگزاری ایران