تقویت موضع اسرائیل و باقی‌مانده‌های داعش از علل تهاجم هوایی به سوریه است

تقویت موضع اسرائیل و باقی‌مانده‌های داعش از علل تهاجم هوایی به سوریه است
عضو فراکسیون امید مجلس، تقویت موضع اسرائیل و باقی‌مانده‌های داعش و تضعیف حامی مقاومت را از علل تهاجمات هوایی آمریکا و صهیونیست‌ها به سوریه خواند.

تقویت موضع اسرائیل و باقی‌مانده‌های داعش از علل تهاجم هوایی به سوریه است

عضو فراکسیون امید مجلس، تقویت موضع اسرائیل و باقی‌مانده‌های داعش و تضعیف حامی مقاومت را از علل تهاجمات هوایی آمریکا و صهیونیست‌ها به سوریه خواند.
تقویت موضع اسرائیل و باقی‌مانده‌های داعش از علل تهاجم هوایی به سوریه است