تلاش ایران در راستای ثبات در افغانستان/مقابله با خطرات داعش در منطقه و این کشور

تلاش ایران در راستای ثبات در افغانستان/مقابله با خطرات داعش در منطقه و این کشور
وزیر خارجه کشورمان با اشاره به تلاش ایران در راستای ثبات در افغانستان بر مقابله با گسترش تهدیدات و خطر داعش در منطقه و از جمله این کشور تأکید کرد.

تلاش ایران در راستای ثبات در افغانستان/مقابله با خطرات داعش در منطقه و این کشور

وزیر خارجه کشورمان با اشاره به تلاش ایران در راستای ثبات در افغانستان بر مقابله با گسترش تهدیدات و خطر داعش در منطقه و از جمله این کشور تأکید کرد.
تلاش ایران در راستای ثبات در افغانستان/مقابله با خطرات داعش در منطقه و این کشور