تلاش تندروها برای برداشتن مُهر و موم یک نامه«محرمانه»به روحانی

تلاش تندروها برای برداشتن مُهر و موم یک نامه«محرمانه»به روحانی
درخواست برای افشای محتوای نامه محرمانه جامعه مدرسین به رئیس جمهور پس از 4 ماه از نگارش، همچنان دستاویز طیف تندرو مخالف دولت است اما نویسندگان نامه معتقدند نقدهای آنها ناصحانه بوده و نباید مورد سوءاستفاده‌های سیاسی قرار گیرد.

تلاش تندروها برای برداشتن مُهر و موم یک نامه«محرمانه»به روحانی

درخواست برای افشای محتوای نامه محرمانه جامعه مدرسین به رئیس جمهور پس از 4 ماه از نگارش، همچنان دستاویز طیف تندرو مخالف دولت است اما نویسندگان نامه معتقدند نقدهای آنها ناصحانه بوده و نباید مورد سوءاستفاده‌های سیاسی قرار گیرد.
تلاش تندروها برای برداشتن مُهر و موم یک نامه«محرمانه»به روحانی

باران دانلود