تماس متهم ۵۰۰میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان با نماینده رشت

تماس متهم ۵۰۰میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان با نماینده رشت
تسنیم نوشت: رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای از صندوق ذخیره فرهنگیان آخرین جزئیات فرار فرد متهم در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان را تشریح کرد.

تماس متهم ۵۰۰میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان با نماینده رشت

تسنیم نوشت: رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای از صندوق ذخیره فرهنگیان آخرین جزئیات فرار فرد متهم در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان را تشریح کرد.
تماس متهم ۵۰۰میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان با نماینده رشت