تمامی خدمات درمانی بدون نیاز به دفترچه‌های کاغذی در مراکز ملکی تأمین اجتماعی ارائه می‌شود

تمامی خدمات درمانی بدون نیاز به دفترچه‌های کاغذی در مراکز ملکی تأمین اجتماعی ارائه می‌شود
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه تولید نسخه الکترونیک و ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان این سازمان، با ارائه کارت ملی و بدون استفاده از دفترچه‌های درمانی، امکان پذیر شده است، گفت: بیمه شدگان زمان مراجعه به مراکز ملکی این سازمان، نیاز به ارائه دفترچه بیمه ندارند.

تمامی خدمات درمانی بدون نیاز به دفترچه‌های کاغذی در مراکز ملکی تأمین اجتماعی ارائه می‌شود

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه تولید نسخه الکترونیک و ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان این سازمان، با ارائه کارت ملی و بدون استفاده از دفترچه‌های درمانی، امکان پذیر شده است، گفت: بیمه شدگان زمان مراجعه به مراکز ملکی این سازمان، نیاز به ارائه دفترچه بیمه ندارند.
تمامی خدمات درمانی بدون نیاز به دفترچه‌های کاغذی در مراکز ملکی تأمین اجتماعی ارائه می‌شود