تمام ۱۷ سانحه هواپیماهای ATR 72 در جهان

تمام ۱۷ سانحه هواپیماهای ATR 72 در جهان
از سال ۱۹۹۴ و معرفی هواپیماهای ATR 72 به بازار هوانوردی از سوی شرکت سازنده فرانسوی ایتالیایی این نوع هواپیما شاهد ۱۷ سانحه هوایی بوده است.

تمام ۱۷ سانحه هواپیماهای ATR 72 در جهان

از سال ۱۹۹۴ و معرفی هواپیماهای ATR 72 به بازار هوانوردی از سوی شرکت سازنده فرانسوی ایتالیایی این نوع هواپیما شاهد ۱۷ سانحه هوایی بوده است.
تمام ۱۷ سانحه هواپیماهای ATR 72 در جهان