تمدید تحریم‌های ایران اقدامی نامشروع و در راستای ایجاد جنگ روانی است

تمدید تحریم‌های ایران اقدامی نامشروع و در راستای ایجاد جنگ روانی است
عضو پارلمان سوریه گفت: تمدید تحریم‌های تهران توسط آمریکا ناشی از دستاوردهای بزرگ جمهوری اسلامی ایران در مدت اخیر و نقش فعال و کارآمد آن در مبارزه با تروریسم در سطح منطقه است تا عامل فشاری بر سیاست ایران باشد.

تمدید تحریم‌های ایران اقدامی نامشروع و در راستای ایجاد جنگ روانی است

عضو پارلمان سوریه گفت: تمدید تحریم‌های تهران توسط آمریکا ناشی از دستاوردهای بزرگ جمهوری اسلامی ایران در مدت اخیر و نقش فعال و کارآمد آن در مبارزه با تروریسم در سطح منطقه است تا عامل فشاری بر سیاست ایران باشد.
تمدید تحریم‌های ایران اقدامی نامشروع و در راستای ایجاد جنگ روانی است