تملک خانه نیما در سال 1335 توسط فردی حقیقی/میراث فرهنگی بیش از یک دهه اقدامی برای خرید ملک نکرد

تملک خانه نیما در سال 1335 توسط فردی حقیقی/میراث فرهنگی بیش از یک دهه اقدامی برای خرید ملک نکرد
شهردار منطقه یک گفت: خانه نیمایوشیج در سال 1335 توسط فردی به نام سید محمدعلی شریف نیا خریداری شده است.

تملک خانه نیما در سال 1335 توسط فردی حقیقی/میراث فرهنگی بیش از یک دهه اقدامی برای خرید ملک نکرد

شهردار منطقه یک گفت: خانه نیمایوشیج در سال 1335 توسط فردی به نام سید محمدعلی شریف نیا خریداری شده است.
تملک خانه نیما در سال 1335 توسط فردی حقیقی/میراث فرهنگی بیش از یک دهه اقدامی برای خرید ملک نکرد