تناقض آشکار در آمارهای اقتصادی دولت و اوضاع کسب و کار/ رشد بیکاری نشان از بی‌برنامگی اقتصادی دولت دارد

تناقض آشکار در آمارهای اقتصادی دولت و اوضاع کسب و کار/ رشد بیکاری نشان از بی‌برنامگی اقتصادی دولت دارد
یک کارشناس بازار کار معتقد است که آمارهای اعلامی دولت در رشد اقتصادی با وضعیت موجود بازار کار و فضای کسب و کار کشور تناقض دارد و هم‌اکنون به دلیل بی‌برنامگی‌های دولت شاهد بحران در بازار کار و موانع جدی در فضای کسب و کار هستیم.

تناقض آشکار در آمارهای اقتصادی دولت و اوضاع کسب و کار/ رشد بیکاری نشان از بی‌برنامگی اقتصادی دولت دارد

یک کارشناس بازار کار معتقد است که آمارهای اعلامی دولت در رشد اقتصادی با وضعیت موجود بازار کار و فضای کسب و کار کشور تناقض دارد و هم‌اکنون به دلیل بی‌برنامگی‌های دولت شاهد بحران در بازار کار و موانع جدی در فضای کسب و کار هستیم.
تناقض آشکار در آمارهای اقتصادی دولت و اوضاع کسب و کار/ رشد بیکاری نشان از بی‌برنامگی اقتصادی دولت دارد