تهران به زیرساخت‌های جدی‌تری برای فرهنگ و هنر نیاز دارد

تهران به زیرساخت‌های جدی‌تری برای فرهنگ و هنر نیاز دارد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید از دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: نه فقط هنرهای تجسمی که در دیگر بخش‌های فرهنگی و هنری تهران به زیرساخت‌های جدی نیاز دارد.

تهران به زیرساخت‌های جدی‌تری برای فرهنگ و هنر نیاز دارد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید از دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: نه فقط هنرهای تجسمی که در دیگر بخش‌های فرهنگی و هنری تهران به زیرساخت‌های جدی نیاز دارد.
تهران به زیرساخت‌های جدی‌تری برای فرهنگ و هنر نیاز دارد