تهیه طرح «نحوه برخورد و کنترل برهم‌زنندگان امنیت عمومی» در مجلس

تهیه طرح «نحوه برخورد و کنترل برهم‌زنندگان امنیت عمومی» در مجلس
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تهیه طرح نحوه برخورد و کنترل برهم‌زنندگان امنیت عمومی خبرداد.

تهیه طرح «نحوه برخورد و کنترل برهم‌زنندگان امنیت عمومی» در مجلس

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تهیه طرح نحوه برخورد و کنترل برهم‌زنندگان امنیت عمومی خبرداد.
تهیه طرح «نحوه برخورد و کنترل برهم‌زنندگان امنیت عمومی» در مجلس