تهیه پیش‌نویس محکومیت ایران در شورای امنیت به خاطر حمایت از یمن

تهیه پیش‌نویس محکومیت ایران در شورای امنیت به خاطر حمایت از یمن
کشورهای انگلیس، آمریکا و فرانسه پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای محکوم کردن ایران در شورای امنیت به خاطر حمایت از یمن، تهیه کردند.

تهیه پیش‌نویس محکومیت ایران در شورای امنیت به خاطر حمایت از یمن

کشورهای انگلیس، آمریکا و فرانسه پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای محکوم کردن ایران در شورای امنیت به خاطر حمایت از یمن، تهیه کردند.
تهیه پیش‌نویس محکومیت ایران در شورای امنیت به خاطر حمایت از یمن