توافق دولت سوریه و معارضان برای تسهیل روند کمک رسانی به غوطه شرقی

توافق دولت سوریه و معارضان برای تسهیل روند کمک رسانی به غوطه شرقی
دمشق با معارضان سوری توافق کرد که امنیت کاروانهای حامل کمک‌های بشردوستانه به غوطه شرقی تأمین شود.

توافق دولت سوریه و معارضان برای تسهیل روند کمک رسانی به غوطه شرقی

دمشق با معارضان سوری توافق کرد که امنیت کاروانهای حامل کمک‌های بشردوستانه به غوطه شرقی تأمین شود.
توافق دولت سوریه و معارضان برای تسهیل روند کمک رسانی به غوطه شرقی