توافق معارضان سوریه برای اعزام هیأت مذاکره کننده به ژنو

توافق معارضان سوریه برای اعزام هیأت مذاکره کننده به ژنو
گروههای معارض سوریه که در پایتخت عربستان گرد هم آمده بودند، سرانجام بر سر تشکیل یک هیأت مذاکره برای اعزام به مذاکرات ژنو به توافق رسیدند.

توافق معارضان سوریه برای اعزام هیأت مذاکره کننده به ژنو

گروههای معارض سوریه که در پایتخت عربستان گرد هم آمده بودند، سرانجام بر سر تشکیل یک هیأت مذاکره برای اعزام به مذاکرات ژنو به توافق رسیدند.
توافق معارضان سوریه برای اعزام هیأت مذاکره کننده به ژنو