توصیه مهم عبده‌تبریزی به فروشندگان زمین

توصیه مهم عبده‌تبریزی به فروشندگان زمین
ایسنا گزارش داد: عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار گفت: بازار زمین هنوز حباب قیمتی دارد؛ بنابراین اگر فکر کنیم قیمت زمین تغییر کرده و آن را نفروشیم، تصمیم غلطی است.

توصیه مهم عبده‌تبریزی به فروشندگان زمین

ایسنا گزارش داد: عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار گفت: بازار زمین هنوز حباب قیمتی دارد؛ بنابراین اگر فکر کنیم قیمت زمین تغییر کرده و آن را نفروشیم، تصمیم غلطی است.
توصیه مهم عبده‌تبریزی به فروشندگان زمین