تکالیف بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی برای خرید گندم تولید داخل ابلاغ شد

تکالیف بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی برای خرید گندم تولید داخل ابلاغ شد
بر اساس مصوبه هیئت وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، بانک مرکزی مکلف شد معادل پنجاه و دو هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید گندم تولید داخل اختصاص دهد.

تکالیف بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی برای خرید گندم تولید داخل ابلاغ شد

بر اساس مصوبه هیئت وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، بانک مرکزی مکلف شد معادل پنجاه و دو هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید گندم تولید داخل اختصاص دهد.
تکالیف بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی برای خرید گندم تولید داخل ابلاغ شد

خرید بک لینک