تکرار شکست آمریکا و عربستان، این بار در سازمان منع سلاحهای شیمیایی

تکرار شکست آمریکا و عربستان، این بار در سازمان منع سلاحهای شیمیایی
با ابتکار عمل و هماهنگی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در سازمان منع سلاحهای شیمیایی، توطئه آمریکا و عربستان سعودی در تحمیل فشار مضاعف بر سوریه در این سازمان، به شکست انجامید.

تکرار شکست آمریکا و عربستان، این بار در سازمان منع سلاحهای شیمیایی

با ابتکار عمل و هماهنگی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در سازمان منع سلاحهای شیمیایی، توطئه آمریکا و عربستان سعودی در تحمیل فشار مضاعف بر سوریه در این سازمان، به شکست انجامید.
تکرار شکست آمریکا و عربستان، این بار در سازمان منع سلاحهای شیمیایی