تکمیل خط انتقال آب قصر شیرین_سرپل ذهاب و شبکه آب شهری

تکمیل خط انتقال آب قصر شیرین_سرپل ذهاب و شبکه آب شهری
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: تکمیل خط انتقال آب قصر شیرین به سرپل ذهاب و ترمیم شبکه آب این شهر انجام شده و بازسازی شبکه‌های توزیع آب روستاهای منطقه از روز گذشته آغاز شده است.

تکمیل خط انتقال آب قصر شیرین_سرپل ذهاب و شبکه آب شهری

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: تکمیل خط انتقال آب قصر شیرین به سرپل ذهاب و ترمیم شبکه آب این شهر انجام شده و بازسازی شبکه‌های توزیع آب روستاهای منطقه از روز گذشته آغاز شده است.
تکمیل خط انتقال آب قصر شیرین_سرپل ذهاب و شبکه آب شهری