تکمیل طرح‌های نیمه تمام استان ایلام در اولویت دولت تدبیر و امید

تکمیل طرح‌های نیمه تمام استان ایلام در اولویت دولت تدبیر و امید
استان غربی و کوهستانی ایلام که بواسطه قرار گرفتن در منطقه مرزی هشت سال سپردفاعی ایران در برابر حملات زمینی و هوایی عراق بشمار می رفت، این روزها به فرصتی برای سرمایه گذاری و تعامل خارجی با این کشور تبدیل شده است.

تکمیل طرح‌های نیمه تمام استان ایلام در اولویت دولت تدبیر و امید

استان غربی و کوهستانی ایلام که بواسطه قرار گرفتن در منطقه مرزی هشت سال سپردفاعی ایران در برابر حملات زمینی و هوایی عراق بشمار می رفت، این روزها به فرصتی برای سرمایه گذاری و تعامل خارجی با این کشور تبدیل شده است.
تکمیل طرح‌های نیمه تمام استان ایلام در اولویت دولت تدبیر و امید

فستیوال فیلم