تیراندازی در دانشگاه ایالت اوهایو آمریکا

تیراندازی در دانشگاه ایالت اوهایو آمریکا
در پی تیراندازی در دانشگاه اوهایو، مقام های رسمی اوهایو به مردم هشدار داده اند که پناه بگیرند.

تیراندازی در دانشگاه ایالت اوهایو آمریکا

در پی تیراندازی در دانشگاه اوهایو، مقام های رسمی اوهایو به مردم هشدار داده اند که پناه بگیرند.
تیراندازی در دانشگاه ایالت اوهایو آمریکا