تیراندازی در مقابل یک بانک در زوریخ 2 کشته برجا گذاشت

تیراندازی در مقابل یک بانک در زوریخ 2 کشته برجا گذاشت
تیراندازی مقابل یک بانک در سوئیس حداقل 2 کشته برجا گذاشت.

تیراندازی در مقابل یک بانک در زوریخ 2 کشته برجا گذاشت

تیراندازی مقابل یک بانک در سوئیس حداقل 2 کشته برجا گذاشت.
تیراندازی در مقابل یک بانک در زوریخ 2 کشته برجا گذاشت