تیم اقتصادی دولت باید به مطالبات اقتصادی مردم را پاسخ دهد

تیم اقتصادی دولت باید به مطالبات اقتصادی مردم را پاسخ دهد
نماینده مردم رشت در مجلس گفت: اگر تیم اقتصادی دولت نتواند نمایندگان را از مشکلات اقتصادی نظیر مسائل مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری و نرخ ارز و سایر موارد راضی کند رئیس‌جمهور باید در مجلس حاضر شود و به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد.

تیم اقتصادی دولت باید به مطالبات اقتصادی مردم را پاسخ دهد

نماینده مردم رشت در مجلس گفت: اگر تیم اقتصادی دولت نتواند نمایندگان را از مشکلات اقتصادی نظیر مسائل مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری و نرخ ارز و سایر موارد راضی کند رئیس‌جمهور باید در مجلس حاضر شود و به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد.
تیم اقتصادی دولت باید به مطالبات اقتصادی مردم را پاسخ دهد